سهم 75 درصدي چك رمزدار از وصول چك، گردش چك در مبادلات بانكي 200 هزار ميليارد تومان، تراكنش هاي كارتي و اينترنتي و موبايلي 260 هزار ميليارد تومان

75 درصد مبلغ چك هاي وصول شده را چك هاي رمزدار شامل مي شود كه اين موضوع نشان مي دهد توجه به چك هاي عادي در مبادلات اقتصادي كاهش يافته است. از سوي ديگر، در حالي كه سهم چك از كل مبادلات بانكي به حدود 200 هزار ميليارد تومان در ماه رسيده، سهم تراكنش هاي بانكي از طريق كارت ها يا حساب هاي الكترونيكي به 170 تا 260 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان مي دهد به تدريج سهم تراكنش هاي بانكي تقريبا معادل چك يا بيش از آن افزايش يافته است

اقتصاد گردان – محسن شمشيري

 آمارها نشان می دهد شمار چک های برگشتی در فروردین امسال ۴۰ درصد کاهش یافته، اما بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون از هر ۱۰ چک صادرشده حدود یک چک برگشت می خورد. شمار چک های برگشتی با اصلاح قانون چک و اعمال مقررات سخت گیرانه تر روند کاهشی داشته که تداوم آن می تواند اعتماد میان فعالان اقتصادی در محیط کسب و کار را افزایش دهد.

نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که استفاده از چک عادي در مبادلات اقتصادی کاهش زیادی داشته و چك هاي رمزدار،  تراكنش هاي بانكي از طريق كارت يا اينترنت، موبايل بانكي، عملا جايگزين چك در مبادلات بانكي شده است. در حال حاضر 75 درصد مبلغ چك هاي وصول شده را چك هاي رمزدار شامل مي شود كه اين موضوع نشان مي دهد توجه به چك هاي عادي در مبادلات اقتصادي كاهش يافته است. 

از سوي ديگر، در حالي كه سهم چك از كل مبادلات بانكي به حدود 200 هزار ميليارد تومان در ماه رسيده، سهم تراكنش هاي بانكي از طريق كارت ها يا حساب هاي الكترونيكي به 170 تا 260 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان مي دهد به تدريج سهم تراكنش هاي بانكي تقريبا معادل چك يا بيش از آن افزايش يافته است. 

كارشناسان معتقدند يكي از دلايل كاهش تعداد و مبلغ چك ها در فروردين، تعطيلات عيد نوروز، ركود نسبي در اقتصاد، اثر تحريم ها در دو سال اخير، افزايش سطح عمومي قيمت ها، كاهش قدرت خريد مردم و مبادلات كالايي و بانكي بوده است و فعالان اقتصادي براي اطمينان از وصول مبلغ طلب خود، از طريق تراكنش هاي بانكي يا چك هاي رمزدار اقدام مي كنند. 

همچنين يكسان سازي چك در شبكه بانكي و چك هاي صادره از سوي بانك مركزي، سيستم يكپارچه صدور و وصول چك و امكان دسترسي به اطلاعات حساب جاري، انتقال سريع وضعيت حساب و سوابق صاحب حساب به شبكه بانكي و بانك مركزي و امكان استعلام از اين شبكه،  موجب شده كه قبل از برگشتن چك، دارنده چك از وضعيت حساب، موجودي و خوش حسابي صاحب حساب مطلع شود و در نتيجه اين اقدامات، چك برگشتي نيز كاهش يافته است. 

  

سهم 75 درصدي چك رمزدار 

در فروردين ماه ١٣٩٨، از نظر تعداد،  بالغ بر  5.4 ميليون فقره چـک وصـول شد کـه از ايـن تعداد بالغ بر 4.8 ميليون فقره عادي و حدود 600 هزار فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس درکل کشــور 89.3 درصــد از کــل تعــداد چــکهــاي وصــولي، عــادي و 10.7 درصــد رمــزدار بــوده اســت. همچنين از نظر مبلغي،  در كل كشور حدود ١٩٣٤ هزار ميليـارد ريـال چـک وصـول شد کـه  بالغ بر ٤٨٣ هزار ميليارد ريال چک عادي و بالغ بر ١٤٥٠ هزار ميليارد ريال چک رمزدار مـيباشـد. به عبارتي در كل كشور ٢٥ درصـد از کـل ارزش چـکهـاي وصـولي عـادي و 75 درصـد رمـزدار بوده است.

کاهش ۴۷ درصدی چک های مبادله ای

 حدود ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۵۴۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به اسفند ۹۷ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیبب ۲۹.۴ درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش داشته است.همچنین در مدت یاد شده، حدود ۴.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۴۸۳ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۱ درصد و ۴۸.۳ درصد کاهش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، در کل کشور ۹۰.۲ درصد از مجموع چک های مبادله ای و ۸۹.۲ درصد از مجموع مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.در نخستین ماه سال ۹۸ تعداد ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش داشت.

 کاهش ۴۰ درصدی چک های برگشتی

بر این اساس، حدود ۹.۸ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۰.۸ درصد از مجموع مبلغ این چک ها برگشت داده شده است. ۵۰۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال به دلیل کسری با فقدان موجودی برگشت خورد و   از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۶ درصد از چک های برگشتی به دلایل مربوط به کسری، موجودی نداشت. علت اصلی کاهش شمار چک های برگشتی، اصلاح قانون چک و اعمال قوانین سخت گیرانه در این ارتباط  است.

بر اساس قوانین جدید، مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهی عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطلاعات مربوطه به این سامانه هستند. همچنین بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت شده اند.

در فروردين ماه ١٣٩٨، در کـل کشـور حـدود 5.4 ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٥٤١ هزار ميليارد ريال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب 29.4 و 47.5 درصد کاهش نشان ميدهد. در ماه مورد گـزارش در اسـتان تهـران بـالغ بـر 1.7ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٢٦٤ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در فروردين ماه ١٣٩٨، 49.7 درصد از تعداد چکهـاي مبادله اي کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است کـه بـه ترتيـب بـا 31.9درصـد، 9.5 درصـد و 8.3 درصد بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند.

همچنــين 61.3 درصــد از ارزش چــک هــاي فــوق در ســه اســتان تهــران 48.7 درصد، خراسان رضوی 6.7 درصد و اصفهان 5.9 درصد مبادله شده اسـت کـه بيشـترين سـهم را در  مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند. 

چکهاي وصولي

در فروردين ماه ١٣٩٨، درکـل کشـور حـدود 4.9 ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٤٨٣ هزار ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 30.1 درصـد و 48.3  درصد کاهش نشان ميدهد.در ماه مورد گزارش، درکل کشور 90.2 درصد از کل تعداد چکهاي مبادلهاي و 89.2 درصـد از کل مبلغ چک هاي مبادله اي وصول شد. در فروردين ماه ١٣٩٨، در استان تهران بالغ بـر 1.5 ميليـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٢٣٦ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 90.4 درصد و از نظـر ارزش 89.6 درصـد از کل مبلغ چکهاي مبادلهاي وصول شده است.

در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت تعداد چکهاي وصـولي بـه کـل چکهاي مبادله اي در استان، به ترتيب به استانهاي گـيلان  92.8 درصد ، البـرز 91.7 درصد و يزد 91.5 درصد اختصـاص يافتـه اسـت و اسـتانهـاي کهگيلويـه و بويراحمـد 82.8 درصد، چهارمحال و بختياری 86.3 درصد و ايلام 86.6 درصد پايينترين نسبت تعداد چکهاي وصـولي به کل چکهاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد گزارش، در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت ارزش چکهاي وصولي به کــل ارزش چــکهــاي مبادله اي در اســتان بــه ترتيــب بــه اســتانهــاي ايــلام 96 درصد، کهگيلويه و بويراحمد 92.7 درصد و خوزستان و لرستان  هرکـدام 92.1درصـد اختصـاص يافتـه است و استانهاي کرمان 85.3 درصد، اصفهان 86.2 درصـد و سـمنان 86.3 درصـد کمتـرين نسبت ارزش چکهاي وصولي به کل ارزش چکهاي مبادله شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اند.

در فروردين ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر ٥٢٥ هزار فقره چک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٥٨ هـزار  ميليارد ريال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتيـب 21.7 درصـد و 40.1 درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گـزارش، در اسـتان تهـران بـالغ بـر ١٦٥ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٢٧ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 9.8 درصد از کل تعداد چکهاي مبادلهاي و 10.8درصد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 9.6 درصد از کل تعداد چکهاي مبادلهاي و 10.4 درصد از کل مبلغ چکهاي مبادله اي برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور بيشترين نسبت ارزش چکهاي برگشتي بـه کـل ارزش چــکهــاي مبادلــه شــده در اســتان بــه ترتيــب بــه اســتان هــاي کرمــان 14.7درصــد، اصفهان 13.8 درصد و سمنان 13.7 درصد اختصاص يافته است و استانهای ايلام 4 درصد، کهگيلويه و بويراحمد 7.3درصد و خوزستان و لرستان هر کدام 7.9درصد کمترين نسبت ارزش چکهاي برگشتي به کـل ارزش چـکهـاي مبادلـه شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اند

چکهاي برگشتي به تفکيک علل

در فروردين ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر ٥٠٤ هزار فقره چک به ارزشـی بـالغ بـر ٥٥ هـزار  ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. دركل كشور از نظـر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش 94.6 درصد از کل چکهاي برگشتي به دلايل کسـري يـا فقـدان موجودي بوده است.

در اسـتان تهـران حـدود ١٥٦ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٢٦ هزار ميليارد ريال به دلايل کسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است.   در استان تهران از نظر تعداد 94.4 درصد و از نظر ارزش 93.2 درصد از کـل چـکهـاي برگشـتي بـه دلايـل کسري يا فقدان موجودي بوده است.  

در ماه مذکور در بين ساير استانهاي کشور، بيشترين نسـبت ارزش چـکهـاي برگشـتي بـه دلايل کسري يا فقدان موجودي به کل ارزش چکهاي برگشتي در استان،  به ترتيب بـه اسـتان هـاي کهگيلويه و بويراحمـد 98.4 درصـد، کرمـان 98.2 درصـد  وايـلام وزنجـان  هـرکـدام 97.8 درصد اختصاص يافته است و استانهاي البرز 88.9درصد، هرمزگان 93.7 درصد و سيستان و بلوچسـتان 94.2 درصد کمترين نسبت ارزش چکهاي برگشتي به دلايل کسري يا فقـدان موجـودي بـه کـل ارزش چکهاي برگشتي در استان را به خود اختصاص داده است 

چکهاي رمزدار وصولي 

در فروردين ماه ١٣٩٨، دركل كشور حدود ٥٨١ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـالغ بـر ١٤٥٠ هزار ميليارد ريال وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب 61.5  درصد و 53.2 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد گزارش در استان تهران معادل ١٦٥ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ١٠٨٦ هزار ميليارد ريال وصول شد.

در ماه مذکور 44 درصد از تعداد چکهاي رمزدار وصولي در سه استان تهـران 28.4 درصد، خراسان رضوي8.3 درصد و اصفهان 7.3 درصـدوصـول شده اسـت کـه بيشـترين سـهم را در مقايسه با ساير استانها دارا بوده اند. همچنــين 80.9 درصــد از ارزش چــکهــاي فــوق در اســتانهــاي تهــران 74.8 درصــد، اصفهان 3.1درصد و خراسان رضوي 3 درصد وصول شده است. 

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: